iletisim@event312.com

Gizlilik Sözleşmesi

A) Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

1 - Gizlilik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin Amacı

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla SAAT İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK GIDA OTOMOTİV NAKLİYAT MOBİLYA DEKORASYON MADENCİLİK TURİZM BEYAZ EŞYA EMLAK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin işlettiği event312.com adresli internet hizmetinin hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde Event312'nin bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, Event312'nin topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda Event312'nin temel ilkelerini açıklamaktadır.

2 - Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmış olup, Event312'nin, kanunda tanımlanan kapsamda kişisel verileri (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres ve kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak tanımlamaya yönelik bazı kişisel bilgiler) toplayabilmesi için KVKK Madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki açıklamaları dikkatinize sunarız.

3 - Kişisel Verilerin İşlenme Esasları ve Hukuki Gerekçeleri

Event312 olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz veya Şirketimiz adına çağrı merkezlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanız doğrultusunda sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; ilan ve içeriklere erişim, sözleşmenin kurulması, pazarlama, araştırma, istatistik oluşturma, ürün hizmet kalitesinin artırılması, kişiye özel teklifler hazırlanması, ticari ilişki içerisinde olunan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla, tüm bu amaçlar için geçerli olmak üzere KVKK Madde 5/1 hükmü uyarınca vereceğiniz açık rızanız hukuki sebep kabul edilerek tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir.

4 - Kişisel Verilerin Aktarım Esasları

Event312 tarafından, yukarıda belirtilen esaslar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmiş olan kişisel veriler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, yurtdışında bulunan sunucularda barındırılabilir. Bu kapsamda Event312 tarafından toplanan kişisel verileriniz, KVKK md.5/1 uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda, üçüncü kişi hizmet sağlayıcı olarak hizmet sözleşmesi kapsamında depolama ve barındırma hizmeti satın aldığımız Webhost Technologies Ltd. ve/veya GNET İnternet Telekomünikasyon A.Ş.(Güzel Hosting) isimli şirkete aktarılmakta ve veriler Güzel Hosting'e ait  sunucularda depolanmaktadır.

Bununla beraber kişisel verilerinizin en üst düzeyde güvenliğinin sağlanması için yukarıdaki durumların varlığında dahi Event312 tarafından gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza yapılması için azami gayret gösterilecektir. Bu kapsamda KVKK Madde 11 kapsamındaki haklarınız aşağıdaki bölümlerde detaylı izah edilmektedir.

Event312, hizmet/ürün sağlayıcılar ile kullanıcıları bir araya getiren ve kullanıcılara avantajlı teklif ve kampanyalardan yararlanma hakkı veren bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak; kişisel veriler bakımından gerekli bilgilerin ve izinlerin verilmemesi halinde, Event312.com üzerinden bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla taraflar arasında sözleşme kurulamayacağını belirtiriz. Zira istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, ürün/hizmet kodu satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile ürün/hizmet kodu satışı yapılamamasından dolayı Event312 hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

5 - Kişisel Verilerin İşlenme ve Saklanma Süreleri

Event312, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ile KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Kullanıcıların Event312.com üzerinden yapmış oldukları alışverişlere ilişkin bilgiler, kullanıcıların ve üçüncü kişilerin hukuki haklarının korunması amacıyla genel zamanaşımı olan 10 yıl süreyle saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yapılacak periyodik silme işlemleri ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Veri sahipleri tarafından, saklanan kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi yönünde talepte bulunulması durumunda, Veri Sahibi’nin talebi derhal yerine getirilecek ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınarak, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanacaktır.

6 - Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerinizin Şirketimizle paylaşılmasından sonra her zaman doğrudan Şirketimize başvurarak KVKK Madde 11 kapsamında kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Sahibi’nin KVKK Madde 11 kapsamında yapacağı başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olmalıdır. Söz konusu Tebliğ’e göre, Veri Sahibi’nin, KVKK Madde 11’den doğan taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sahibi tarafından Event312'ye daha önce bildirilen ve Event312'nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, başvuruda bulunması zorunlu olan bilgileri içerecek biçimde iletmesi gerekmektedir. Tebliğ uyarınca, başvuruda yer alması zorunlu olan bu bilgiler şu şekildedir;

• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
• Talep konusu

B) Çerez Politikası:

SAAT İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK GIDA OTOMOTİV NAKLİYAT MOBİLYA DEKORASYON MADENCİLİK TURİZM BEYAZ EŞYA EMLAK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Event312) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Event312'de (www.event312.com ve mobil uygulamalarında) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politakası Event312.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Event312, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Event312 tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Event312.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

1 - Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilerle alakalı isim, cinsiyet, din, dil, ırk veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

2 - Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

Çerezi yerleştiren tarafa göre,Event312 (www.event312.com ve mobil uygulamaları) çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Event312 (www.event312.com ve mobil uygulamaları) çerezleri, Event312 tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Event312 ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

2.1 - Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Event312'yi (www.event312.com'u ve mobil uygulamalarını) terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

2.2 - Kullanım amaçlarına göre, Event312'de (www.event312.com'da ve mobil uygulamalarımda) teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

3 - Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Event312'de (www.event312.com'da ve mobil uygulamalarımda), Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

3.1 - Event312'nin (www.event312.com'un ve mobil uygulamalarının) çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Event312.com üyelerinin, bilet satın alma işlemi süresince biletin rezerve edilebilmesi. Oturum açan üyelerin Event312'de (www.event312.com'da ve mobil uygulamalarımda) farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

3.2 - Event312'yi (www.event312.com'u ve mobil uygulamalarını) analiz etmek ve Event312'nin (www.event312.com'un ve mobil uygulamalarının) performansını arttırmak. Örneğin, Event312'nin (www.event312.com'un ve mobil uygulamalarının) üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Event312'yi (www.event312.com'u ve mobil uygulamalarını) ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

3.3 - Event312'nin (www.event312.com'un ve mobil uygulamalarının) işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Event312 (www.event312.com ve mobil uygulamaları) üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Event312'yi (www.event312.com'u ve mobil uygulamalarını) ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

3.4 - Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve etkinlikler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

4 - Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Event312, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini  önemsemektedir. Ayrıca, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün değildir. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli özelliklerinin çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Event312'de (www.event312.com'da ve mobil uygulamalarımda) kullanılan Çerezlere dair tercihlerin nasıl yönetebileceğini içeren bilgiler aşağıdadır:

4.1 - Ziyaretçiler, Event312'yi (www.event312.com'u ve mobil uygulamalarını) görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşım mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Event312'ye (www.event312.com'a ve mobil uygulamalarına) erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

4.2 - Google Analytics tarafından yönetilen Çerez ayarlarını değiştirmek için www.tools.google.com/dlpage/gaoptout , Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için www.adssettings.google.com/authenticated  adresini ziyaret edebilirsiniz.

4.3 - Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsünden gerekli işlemleri yapabilir.

5 - Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Event312'ye başvurarak, kendileri hakkında,

5.1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini bilme,

5.2 - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,

5.3 - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını bilme,

5.4 - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5.5 - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

5.6 -Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

5.7 - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazda bulunma,

5.8 - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde kaybın giderilmesini isteme hakları vardır.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin istekler için kişisel veri sahipleri tarafından info@event312.com adresine e-posta gönderilmelidir. Event312, söz konusu istekleri kimlik doğrulamasından sonra 1 ay (otuz gün) içerisinde sonuçlandıracaktır. Event312’nin isteklere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı vardır.

6 - Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Event312, Gizlilik Politikası, ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Bu yüzden, Event312'de (www.event312.com'da ve mobil uygulamalarımda) yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme hakkı her zaman saklıdır.

Event312, Politika hükümlerini istediği zaman değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Güncel Politika hükümleri Event312'de (www.event312.com'da ve mobil uygulamalarımda) yayınlandığında yürürlüğe girer.